Logo and brand design

Hello. I am Branislav and I specialize in logo development. Whether you are just starting your business or want to redefine your current branding. I would love to help you out with your design project in any way I can, feel free to reach out with any questions. Thank you.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem súhlas Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Programu výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch so Slovenskou republikou a v priložených prílohách, za účelom administrácie projektov počas doby ich realizácie. Po uplynutí tejto doby žiadam o skartovanie materiálov v zákonom stanovenej lehote archivácie.

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch (hodnotiteľom projektov), a to na účely hodnotenia projektov.

Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná.

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.